Stavební systém izolox

Obsah typové projektové dokumentace

 1. Průvodní zpráva
 2. Souhrnná technická zpráva
 3. Situace stavby – situace širších vztahů, situace vytyčovací, situace koordinační (výškopisné a polohopisné osazení RD)
 4. Dokladová část – (desky na vložení jednotlivých vyjádření účastníků stavebního řízení)
 5. Zásady organizace výstavby – Technická zpráva
 6. Dokumentace stavby

1) Stavební část

a) Technická zpráva

b) Výkresová část (měřítko 1:50,100)

 • půdorys základů
 • půdorysy podlaží
 • příčný řez
 • krov
 • půdorys střechy
 • pohledy
 • tabulky výplní otvorů fasády
 • tabulky truhlářských výrobků
 • tabulky ostatních výrobků
 • tabulky podlah

pozn. Projektová dokumentace neobsahuje výkaz výměr

2) Stavebně konstrukční část

a) Výkresová část (měřítko 1:50,20)

 • skladby stropní konstrukce
 • výkresy vázaných překladů, průvlaků či schodiště
 • výkazy výztuže
 •  

3) Požárně bezpečnostní řešení

4) Technika prostředí staveb

Zdravotechnika

 • Technická zpráva
 • Výkresová část – vnitřní vodovod, kanalizace, plynovod, výpis materiálu

pozn. Projektová dokumentace neobsahuje výkresy přípojek na veřejné inženýrské sítě

Elektroinstalace

 • Technická zpráva
 • Výkresová část – rozvody v objektu, hromosvody, schéma rozvodnice, výpis materiálu

Vytápění

 • Technická zpráva
 • Výkresová část – rozvody ústředního vytápění, rozmístění a dimenze těles, schéma zapojení, výpis materiálu

pozn. Jako zdroj vytápění, je navržen plynový kotel s nepřímotopným zásobníkem pro ohřev TUV. Projektová dokumentace neobsahuje průkaz energetické náročnosti budovy

Typový prováděcí projekt II

Projekt je určen pro zákazníky, kteří nevyžadují žádné stavební úpravy v projektu, mají parcelu na rovině a topení na plyn.

Typový prováděcí projekt I

Projekt je určen pro zákazníky, kteří nevyžadují žádné stavební úpravy, ale vyžadují změnu zdroje vytápění nebo jiné úpravy instalací.

Prováděcí projekt s úpravami

Projekt je určen pro zákazníky, kteří vyžadují rozměrové nebo dispoziční úpravy (zmenšení/zvětšení objektu, posun dveří či úpravy instalací atd.)

Projekční činnost

 • zpracování architektonických studií
 • vizualizace
 • zpracování projektové dokumentace pro
  • územní řízení
  • stavební řízení
  • provádění stavby
 • zpracování statické projektové dokumentace systému DURISOL